Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. FiX'iT Klusservice: FiX'iT Klusservice, gevestigd te Breda onder KvK nr. 72068477.
 2. Klant: degene met wie FiX'iT Klusservice een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: FiX'iT Klusservice en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Klusbedrijf FiX'iT Klusservice.
 2. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Klusbedrijf FiX'iT Klusservice zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Klusbedrijf FiX'iT Klusservice en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Klusbedrijf FiX'iT Klusservice de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Klusbedrijf FiX'iT Klusservice slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 Artikel 5 – Prijzen

 1. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 5. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
 8. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Klusbedrijf FiX'iT Klusservice opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Klusbedrijf FiX'iT Klusservice hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Klusbedrijf FiX'iT Klusservice aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Klusbedrijf FiX'iT Klusservice de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Klusbedrijf FiX'iT Klusservice.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Klusbedrijf FiX'iT Klusservice zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Klusbedrijf FiX'iT Klusservice op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Klusbedrijf FiX'iT Klusservice, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Artikel 9 – Retentierecht 

 1. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Klusbedrijf FiX'iT Klusservice heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Klusbedrijf FiX'iT Klusservice.
 3. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 10 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Klusbedrijf FiX'iT Klusservice die bij de Klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Klusbedrijf FiX'iT Klusservice de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 3. De Klant moet op eigen kosten een CAR-verzekering afsluiten, tenzij anders is afgesproken.
 4. De Klant kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt, tenzij anders is afgesproken.

Artikel 11 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Klusbedrijf FiX'iT Klusservice een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Klusbedrijf FiX'iT Klusservice enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 12 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Klusbedrijf FiX'iT Klusservice op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Klusbedrijf FiX'iT Klusservice tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 13 – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Klusbedrijf FiX'iT Klusservice.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Klusbedrijf FiX'iT Klusservice de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Klusbedrijf FiX'iT Klusservice redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 14 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Klusbedrijf FiX'iT Klusservice tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Klusbedrijf FiX'iT Klusservice geleverde producten en/of diensten.

Artikel 15 – Klachten

 1. De Klant moet een door Klusbedrijf FiX'iT Klusservice geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Klusbedrijf FiX'iT Klusservice daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Klusbedrijf FiX'iT Klusservice hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Klusbedrijf FiX'iT Klusservice hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Klusbedrijf FiX'iT Klusservice.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Klusbedrijf FiX'iT Klusservice andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 16 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Klusbedrijf FiX'iT Klusservice.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Klusbedrijf FiX'iT Klusservice ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Klusbedrijf FiX'iT Klusservice een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid Klusbedrijf FiX'iT Klusservice

 1. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Klusbedrijf FiX'iT Klusservice aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Klusbedrijf FiX'iT Klusservice aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 19 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Klusbedrijf FiX'iT Klusservice vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 20 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Klusbedrijf FiX'iT Klusservice toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Klusbedrijf FiX'iT Klusservice nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Klusbedrijf FiX'iT Klusservice in verzuim is.
 3. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Klusbedrijf FiX'iT Klusservice kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 21 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Klusbedrijf FiX'iT Klusservice door de Klant niet aan Klusbedrijf FiX'iT Klusservice kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmacht situatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmacht situatie voordoet waardoor Klusbedrijf FiX'iT Klusservice 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Klusbedrijf FiX'iT Klusservice kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Klusbedrijf FiX'iT Klusservice de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice hoeft in een overmacht situatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Klusbedrijf FiX'iT Klusservice hiervan voordeel heeft.

Artikel 22 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Klusbedrijf FiX'iT Klusservice de overeenkomst aanpassen.

Artikel 23 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Klusbedrijf FiX'iT Klusservice mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Klusbedrijf FiX'iT Klusservice altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Klusbedrijf FiX'iT Klusservice zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 24 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Klusbedrijf FiX'iT Klusservice aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Klusbedrijf FiX'iT Klusservice.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 25 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Klusbedrijf FiX'iT Klusservice bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 26 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Klusbedrijf FiX'iT Klusservice is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Klusbedrijf FiX'iT Klusservice is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Klusbedrijf FiX'iT Klusservice, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 25 juni 2017.

Scroll naar boven